Årskrönika 2022

Uppdaterad 2022-12-29, ändringslogg.

Fin byggnad i Tjeckien
Brno city. Bild av Markus Spiske från Unsplash.

Sammanfattning | Årskrönika 2022 sammanfattar några viktiga initiativ och händelser under året samt hur dessa påverkar vårt arbete med våra gemensamma digitala resurser såsom (öppna-) data och API:er, öppen källkod och öppna standarder.


Årskrönika 2022

God fortsättning på ett nytt år!

Nedan kommer en sammanfattning från min horisont, vilket är som utlånad till DIGG under 2022 för jobba med främjandet av Sveriges gemensamma digitala resurser.

Digital arena och Communityforum

DIGG tillsammans med ett antal myndigheter har under 2022 arbetat med etablerandet av en digital arena (ett arbetsnamn på en samarbetsplattform för Sveriges digitala resurser). I slutet på november 2022 presenterades en första version (mvp ocb beta) av detta arbete: Beta- Sveriges dataportal. En viktig del av den digitala arenan är dataportalens diskussionsforum - Community. Under 2022 har bl.a. Nationella Dataverkstan, Skatteverket med egen kategori, några Ena Byggblock börjat att använda sig av Community för att kalibrera mot målgrupper samt att informera om sin verksamhet. Liksom fler kommuner och myndigheter. Community har sedan start, vintern 2020, haft över 70 000 unika besökare, över 2000 poster och 500 olika ämnen.

Om man ska försöka sig på att med ett fåtal ord sammanfatta diskussionerna i Community så handlar många av ämnena om efterfrågade datamängder såsom laddstationer, vandringsleder, badplatser och fastighetsdata, men också om hur offentlig sektor och privat sektor kan samarbeta kring data och datakvalitet. Utmaningar som bl.a. nämns är bristen på persistenta identifierare, täckningsgrad och hållbara dataspecifikationer. När det gäller öppen källkod används Community främst som ett nav för att hitta möjliga samarbeten, fråga om andras erfarenheter kring en viss programvara samt att nyttja Community för omvärldsbevakning.

Ökat intresse för öppen källkod

En ökad fokus på interoperabilitet och digital suveränitet gör att öppen källkod och öppna standarder får ökad fokus, även på strategisk nivå. En av de tydligaste signalerna kommer från EU-kommissionens som presenterade sitt förslag till Interoperable Europe Act i november 2022. Förordningen, om den accepteras överrider nationell lagstiftning. Detta blir den första EU-lagstiftningen som tydliggör användningen av öppna standarder och öppen källkod. Tidigare har det pågått ett arbete med European Interoperability Framework (EIF), en uppsättning rekommendationer, men som inte är bindande.

Flera länder i Europa inklusive EU-kommissionen själv har nationella open source-strategier och ibland även lagar som uttrycker att myndigheterna ska välja samt dela sin öppna källkod, detta för att dels möta EU:s datastrategi, dels leva upp till befintliga EU-deklarationer; Tallinnn-, Berlin- och Strassburgdeklarationen (påskrivna av medlemsländerna från 2017 och framåt.)

Vidare har EU-kommissionen lanserat en utvecklingsplattform för gemensamma open sourceprojekt. Lånk till Communitytråd.

Flera offentliga myndigheter inom EU delar idag sin öppna källkod i olika open source-kataloger och på nationella samarbetsplattformar. Vad har då hänt i Sverige?

 • DIGG genom sin Expertgrupp open source är sedan sommaren medlem EU-kommissionens OSPO-nätverk (Open source Programme Office)
 • Digg har publicerat Policy och Riktlinjer Anskaffning, utveckling och publicering av öppen programvara
 • Dataportalen i sin betaversion har utökats till att också innefatta Offentligkod.se som visas på den digitala arenan. Offentligkod.se är en sammanställning, katalog över de öppna programvaror som Sveriges offentliga organisationer använder. Syftet med katalogen är att visa på vilka öppna programvaror som används för att underlätta för beställare och inköpare att utforska, kravställa och välja det öppna alternativet. Katalogen förvaltas av NOSAD.se.
 • eSAM har bedrivit ett gediget arbete med att analyser utvärdera analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Våren 2022 kunde de lösningar som hade potential att leverera en digital samarbetsplattform, utvärderas. Flera open sourcelösningar finns utvärderade. Slutleverans från projektet digital samarbetsplattform - eSamverka
 • Vidare har DIGG deltagit i europeiska samarbeten kopplade till ordförandeskapsländerna, där fokus för både Frankrike och Tjeckien legat på Open source:

Rapportering av arbetet Towards a sovereign digital infrastructure of commons

Rapportering av Open Source Driving the European Digital Decade | Czech Presidency

Rapport från Open Source Workshops for Computing & Sustainability

Den nya öppna datalagstiftningen

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data bygger på ett EU-direktiv och ersätter tidigare PSI-lagstiftning. Denna lag började gälla i augusti 2022.

För att hjälpa kommunerna och regionerna på traven med att dela sina (öppna-) data har bl.a. ett tvåårigt Vinnovaprojekt etablerats:Nationell dataverkstad.

NOSADs digitala workshops

I drygt två år har vi haft regelbundna digitala NOSAD-workshops där tjänstemän från myndigheter och kommuner tillsammans med akademin och civilsamhället digitalt träffas och diskuterar hur vi kan bli bättre på att använda, dela och samarbeta kring Sveriges gemensamma digitala resurser såsom (öppna data), öppen källkod och öppna standard. Det som helt enkelt förväntas av oss som jobbar inom offentlig sektor. Vi deltar frivilligt i nätverket och bidrar med kunskap eller frågor inom våra organisationers befintliga budgetramar. Vi som deltar i nätverket delar visionen att vi borde kunna åstadkomma mer med mindre genom att jobba smartare och tillsammans. Genom att antingen träffas digitalt eller erbjuda alla ta del av tidigare inspelningar vill vi sprida kunskap, men också hitta ett naturligt forum där våra gemensamma behov och erfarenheter diskuteras och där vi kan få en öppen och transparent dialog. Eventen är en blandning av best practice, konkreta tips och inspiration. Ta del av inspelningar eller det material som delats under de olika eventen.

Årets teman har varit följande:

 • Öppna data om inköp sparar miljarder
 • Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source
 • Dialog kring efterfrågade datamängder
 • Open sourcelicenser inom offentlig sektor
 • Hur kan civilsamhället och offentlig sektor samarbeta kring digital information?
 • Mer datadriven utveckling genom den nationella datastrategin och europeiska dataområden
 • Så jobbar offentlig sektor med open source
 • Livslångt lärande
 • Hälsa och säkerhet vid val av öppen programvara
 • Open by default inom offentlig verksamhet
 • Retrospektiv NOSAD 2021

Inspelningarna till dessa och tidigare workshops finner ni under https://nosad.se/workshops

Vidare har vi tillsammans förbättrat offentligkod.se genom att hålla katalogen uppdaterad. Vi fortsätter att undersöka hur Offentligkod.se kan delas med andra EU-länder. Detta arbete pågår i EU-kommissionens OSPO-nätverk.

Kommande event

De ämnen som är under planering är Wikidata i februari och DevOps i mars. Under NOSAD Lästips återfinns Devopsguiden. David Berglund kommer bl.a. att presentera denna närmare på kommande DevOps-workshop, och i bästa fall är det flera som vill bidra till en gemensam Communityversion av denna. Mer info om eventet och andra event kommer löpande på nosad.se/workshops. Se också Communitytråd.

Om du vill vara med kring att arrangera dessa eller något annat tema, skicka ett mail till mig.

Med vänlig hälsning Maria Dalhage | Community manager NOSAD

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).