Rapport från Open Source Workshops for Computing & Sustainability

Uppdaterad 2022-12-04, ändringslogg.

Bild från eventet under presentationen From EGO to ECO-systems - the need of a community driven approach for digital transformation.
Bild från Open Source Workshops for Computing & Sustainability CC0, Gijs Hillenius

Sammanfattning | Maria Dalhage från DIGG deltog den 2 december 2022 på eventet Open Source Workshops for Computing & Sustainability anordnat av EU-Kommissionen. Detta är Marias reserapport.


Under 2022 har jag varit utlånad från Arbetsförmedlingen till DIGG för att stötta myndigheten i sitt communitybyggande och främjande av öppna data. En viktig del av detta arbete har varit att belysa relationen mellan öppna data, öppna standarder och öppen källkod att främja arbetet med interoperabilitet.

Jag bjöds in av EU-kommissionen för att berätta om mina erfarenheter av att driva communityarbete, ur ett myndighetsperspektiv, dels via NOSAD - Network Open Source and Data, dels genom etablerandet av en samarbetsplattform (som i DIGGs regeringsuppdrag gått under namnet Digital arena).

Mina erfarenheter redovisades i min inledande presentation (key note speech) samt i de två paneldiskussioner som jag medverkade i:

I min keynote speech poängterade jag vikten av open source för att främja datadelning och dataanvändning. Jag pratade om behovet av öppet samarbete; hur DIGG avser att samarbeta med att ta fram denna samarbetsplattform som bygger vidare på dataportalen; samt fyra viktiga principer för att lyckas med ett öppet samarbete. Vidare elaborerade jag kring om vi inom offentlig sektor har rätt uppsättning skills, förmågor för att kunna arbeta communitydrivet.

Sammanfattning från panelen Building Sustainable Open Source Ecosystems for an Interoperable Europe

Diskussionen utgick från den nya föreslagna lagen Interoperable Europe Act som syftar till att stärka interoperabilitet och samarbete mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. Panelen diskuterade bl.a. hur man kan bygga hållbara ekosystem kring offentlig sektors användning av öppen källkod och öppna standarder för att uppnå interoperabla offentliga tjänster. Vidare diskuterades lagens ambitioner mot bakgrund av expertgruppens rekommendationer om stöd för öppen källkod och tillhandahållande av katalogen med öppen källkodslösningar för den offentliga sektorn.

Samtliga i panelen var positiva till att det skapas en lag samt att den licens som rekommenderas är en copyleft-licens (EUPL) så att programvaran förblir öppen och fokus ligger på samarbete. Men det räcker inte med lag utan det behövs också en ändring i kultur för att arbeta mer communitydrivet där alla intressenter har en röst.

Mina generella kommentarer kring Interoperable Europe act var:

 • att en lag hjälper myndigheter att kunna prioritera detta arbete, dels när det kommer till att ta in resurser, dels när det kommer till att prioritera bland alla andra uppdrag som en myndighet har.
 • Det är lättare att dela än återanvända och den som återanvänder kan alltid välja en off-the-shelf lösning så vill man främja återanvändning så bör man minska trösklarna för den som vill återanvända.

Under paneldiskussionen reflekterade jag över de olika faserna som vi (NOSAD och Communityforum) befunnit oss i. Jag beskrev de faser som jag noterat:

 • Uppmuntra till bidrag: Initialt är det mycket som sker ”på baksidan”. En stor del av arbetet går till att ringa och skicka mail till personer som man ber kommentera i forumet. (Om det sker för lite aktivitet så för forumet.)
 • Moderera: Hantera tonalitet och juridiska och praktiska frågor som löpande kommer upp. I början är det en viss personlighetstyp som syns och hörs. Inland har de rätt, ibland inte med de påverkarkulturen.
 • Kurera: När vi nu i dataportalens Community har 3-4000 inlägg, behöver hjälpa sällan-användare och nya användare att navigera och ta del av tidigare inspel.
 • Samutveckla: Sverige har en open source-katalog som är 100% Communityskapad. Offentligkod.se. Inom NOSAD har offentlig sektor i över ett år samutvecklat en katalog som nu visas upp på Sveriges samarbetsplattform ( betaversion av Dataportalen.)

Sammanfattning Public Sector Cooperation on Open Source

Denna panel syftade till att utforska hur förvaltningarna inom Europas offentliga sektor kan samarbeta och agera för att lösa de mest kritiska utmaningarna för att lyckas samarbeta kring öppenkällkod. Panelen diskuterade hinder och möjliga lösningar.

Jag redovisade det resultat från en tidigare NOAD Workshop där frågan ställdes
vilka är de största hindren för att jobba open source i din organisation.

 • Avsaknad av riktlinjer för att bidra till befintliga öppna projekt.
 • De riktlinjer som finns motarbetar samarbete (e.g. att kommentarer i kod skall vara på svenska).
 • Internt utvecklad programvara får sekretess-status per default.
 • Saknas licenser på internt utvecklad programvara → kan inte inkorporera delar i öppna projekt.
 • Bristfällig beställar-och kravställarkompetens
 • Mycket mindre marknadsföring av open-source, för att det inte alltid finns ett företag bakom
 • Vissa myter om open-source ett hinder
 • Open Source är till sin natur långsiktigt och i situationer med begränsade resurser nedprioriteras ofta den typen av investeringar - speciellt om det inte finns en etablerad kultur och metod.

Hinder som redogjordes från de andra paneldeltagarna:

 • Svårt att samarbeta i gemensamma projekt.
 • Fragmenterad marknad
 • Kultur och kunskapshinder
 • Mandatfråga
 • Brist på politisk vision
 • Det behövs pooling av resurser

Panelen exemplifierade bl.a. med Gaia-X som endast blev en tummetott. De två största problemen ansågs vara: Svårt att samarbeta i gemensamma projekt och Brist på politisk vision

Min svenske panelkollega Daniel Melin från Skatteverket hade ett intressant resonemang kring att Sverige genom att vara decentraliserade och också genom att organisera oss via nätverk som eSAM därmed blir mindre känsliga för lobbyism.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).