Nyhetsbrev feb 2024

Uppdaterad 2024-02-28, ändringslogg.

Bild från Unsplash.

Sammanfattning | Ett avslutande regeringsuppdrag inom dataområdet kompetensförsörjning och livslångt lärande återrapporteras med reflektioner. Det rapporteras också från Bryssel där FOSDEM och EU-kommissionens workshop Open Source Key Areas for Digital Autonomy visar på en växande ambition med gemensam utveckling inom områden som cybersäkerhet, fordonsindustri, offentliga tjänster och dataområden (Data Spaces). Ta del av pågående diskussioner i dataportalens Communityforum samt missa inte kommande event. Av Maria Dalhage.


Datainfrastruktur för KLL

Regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur och livslångt lärande återrapporterades 31/1 2024. Åtta myndigheter (Arbetsförmedlingen, Skolverket, MYH, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, SCB, Digg, och Vinnova) har sedan 2021 arbetat med att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster. Myndigheterna delar förutom data i Sveriges dataportal några reflektioner i slutrapporten:

  • Att samverka kring data och öppen källkod skapar resiliens.
  • Det behövs kontinuerlig förmågeutveckling för att arbeta med öppna digitala resurser tillsammans med andra aktörer.
  • Fler myndigheter samt privata aktörer berörs än bara de i Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
  • Genom öppna data skapas lika villkor för innovation.
  • Gemensam syn på kommunikationsplattformar och samarbetsverktyg underlättar dialoger.
  • Att hitta en balans mellan risk och nytta är avgörande för att fatta välavvägda beslut kring datadelning och delning av öppen källkod.

Till länkar och vidare läsning.

Sammanfattningar från FOSDEM

FOSDEM är en ledande utvecklarkonferens i Europa med fokus på fri och öppen källkod. Under årets evenemang i februari diskuterades ämnen som EU:s Cyber Resilience Act (CRA), Software Bill of Materials (SBOMs) och offentlig sektors öppna källkod. Diskussionerna kretsade kring säkerhet, lagstiftning och communitybyggande. Tysklands Sovereign Tech Fund lyftes fram som ett exempel på framgångsrik finansiering av viktiga öppen källkodsprojekt. Ta del av sammanfattning av Josef Andersson (Digg)

Inspelningar från FOSDEM Devroom "Public Code and Digital Public Goods" finns nu att ta del av. Botanisera bland ämnen som som hållbar utveckling av öppen källkod, användningen av digitala offentliga tillgångar inom hälso- och sjukvården, hur man stödjer arbetsflöden i internationella flerpartsprojekt, samt hur öppen källkod kan användas för utbildning och infrastrukturprojekt. Till inspelningar.

Öppen källkod för digital autonomi

I februari 2024 anordnade EU-kommissionen ett event i Bryssel, Open Source key areas for Digital Autonomy, för att ta vid tidigare diskussioner, som initierats under 2022, om digital transformation och suveränitet inom Europa. Målet var att undersöka hur öppen källkod kan bidra till att säkerställa digital autonomi i Europa inom dessa områden. Vikten av öppen källkod (open source software) lyftes fram inom fyra viktiga områden: cybersäkerhet, mjukvarudefinierade fordon, offentliga tjänster och dataområden (Data Spaces). Läs mer i sammanfattning från Johan Linåker (Rise)

Institutionalisering av programvaror

Let's talk about public code släpper ett nytt poddavsnintt med Astor Nummelin Carlberg från OpenForum Europe (OFE). Ämnet som diskuteras är "institutionalisering av programvara" och vad detta kan få för konsekvenser. Till podd.

Varför behövs en standard för offentlig publicerad kod?

Jan Ainali besvarar frågan på eventet State of Open Con i London med anförandet Why do we need a standard for public code? Ta del av inspelning.

Händer i Communityforum

Kommande Events

Kom igång med geodata

När: 7 mars. Webbinarium om att övergå från att publicera data till att tillhandahålla öppna geodata. Fokus på varför och hur samt praktiska insikter för kommuner och myndigheter. Till anmälan.

Kommunernas miljödata

När: 19 mars. Frida Berry Eklund berättar om medborgarplattformen, Klimatkollen och hur de jobbat med kommundata och kommunikation för att öka engagemanget hos medborgare och bilda opinion för Parisavtalet. Till anmälan.

Exhange of experiences on Open Source Digital Workspaces

När 2 april. Ett erfarenhetsutbyte mellan DINUM och svenska myndigheter om öppen källkod i digitala arbetsplatser). DINUM, en del av den franska regeringen, strävar efter att utveckla en öppen digital svit för offentliga tjänstemän. Genom erfarenhetsutbyte och samarbete med andra europeiska länder hoppas de på att hitta gemensamma öppen källkodsmoduler för att effektivisera resurser och bygga en starkare gemenskap av utvecklare och designers. Till anmälan.

RODA-nätverket

7 maj. Försäkringskassan och Tullverket presenterar e-arkivlösningen RODA samt myndighetsnätverket som vuxit fram kring lösningen. Save the date. Anmälan öppnas snart.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).