Roda-nätverket för svenska myndigheter

Uppdaterad 2023-10-09, ändringslogg.

En bild på ett metaforiskt nätverkt
Bild av Omar Flores från Unsplash.

Välkommen till Roda-nätverket för svenska myndigheter!

Nätverket är till för svenska myndigheter som har infört Roda eller fattat beslut om att införa Roda som systemlösning för e-arkiv. Nätverket startade formellt i mars 2023 och det har hållits ett flertal såväl fysiska som digitala träffar sedan starten. Formerna för nätverket och träffarna är dock ännu under diskussion. Deltar gör arkivarier, olika IT-kompetenser samt projektledare o. dyl. som vid behov delar upp sig för att diskutera egna kompetensspecifika frågor. Deltagarna utgörs av såväl statliga, kommunala som regionala myndigheter. Beslut har fattats om att endast myndigheter får delta.

På den här sidan tänkte vi bl.a. lägga ut dokumentation från respektive myndighets arbete med införandet av Roda. Förhoppningen är att den kan vara till hjälp även för andra som tittar på Roda som systemlösning. Har du frågor om materialet? Kontakta respektive myndighet.

Aktuella deltagare i nätverket

Delade dokument

Kontakta respektive myndighet för begäran om utlämnande av allmän handling. Det går såklart även bra att efterfråga fler handlingar än de som vi har hänvisat till här. Listan kommer att fyllas på kontinuerligt.

Myndighet Titel Dnr
LFV/SjöV Förstudie e-arkiv D-2019-177237
LFV/SjöV Fördjupad förstudierapport e-arkiv D-2019-183559
LFV/SjöV Marknadsundersökning av e-arkivsprodukter i öppen källkod D-2019-184972
LFV/SjöV Marknadsundersökning av Archivematica med Atom och Roda D-2019-290822
Försäkringskassan Beslutsunderlag för vägval Framtida e-arkiv (m bilagor) FK 2021 006885
Karolinska Institutet Beslut om att införa e-arkiv i öppen källkod vid Karolinska Institutet samt plan för införande STYR 1-349/2023
Region Skåne Utredning av Region Skånes digitala arkiv 2023-O000087
Region Skåne Leveransprocessen - övergripande bild

Tips på NOSAD-workshops om e-arkiv m.m.

Om Roda-nätverket

Om IT-säkerhet och öppen källkod

Om e-arkiv i öppen källkod

Nästa träff

Nästa storträff är den 30 maj 2024 och hålls både fysiskt och digitalt. Tullverket arrangerar denna träff.

Kontakt

Arbetar du på en myndighet som har fattat beslut om att införa Roda och ni önskar gå med i nätverket? Skriv till vår kontakt på Försäkringskassan.

Allmänna och specifika diskussionsfrågor om Roda som ställs till flera myndigheter, avhandlas bäst i särskild diskussionstrådSveriges dataportal.

För frågor som ni vill ställa till en särskild myndighet önskar vi att ni kontaktar den myndigheten direkt, t.ex. via myndighetens funktionsbrevlåda.

Bidra till sidan

Bidra till sidan genom att kontakta ansvarig för uppdatering av sidan. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).