Nyhetsbrev dec 2023

Uppdaterad 2023-12-22, ändringslogg.

Julmotiv
Julmotiv från Mel Poole

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event. Av Maria Dalhage.


Tre snabba frågor

Tre snabba frågor går till Johanna Fröjdenlund Runarson på SKR. Johanna är ett nytillskott i NOSADs kommitté och stöttar därmed nätverket med planering och kommunikation.

Bild på Johanna
Välkommen Johanna!

Fråga 1. Vad gör du på SKR?

Johanna: Jag har sedan i februari 2023 rollen som samordnare för införande av öppna data på SKR, vilket innebär både ett internt och framförallt externt arbete med att bidra till publicering av öppna data generellt samt specifikt bevaka befintlig och pågående lagstiftning inom området.

Fråga 2. Varför är NOSAD ett viktigt forum för SKR?

Johanna: SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Vi ser NOSAD som ytterligare en kanal att bedriva detta arbete i samverkan.

Fråga 3. Vad hoppas du ska hända 2024 kring öppna data, öppen källkod

Johanna: Jag hoppas att tydligheten och förståelsen kring öppna data, lagstiftningen kring detta och dess betydelse för digitaliseringen i samhället kommer att öka.

Nytt lagförslag om delad data mellan myndigheter presenteras

I den digitala förvaltningen kan bristande interoperabilitet närmast jämföras med om analoga handlingar konsekvent skulle lämnas ut på annat språk än svenska. Handlingarna skulle då antingen inte kunna förstås och komma till nytta hos mottagaren eller behöva översättas.

Så står det i En reform för datadelning SOU 2023:96 (också refererad till som interoperabilietsutredningen). Utredningen, som presenterades i dagarna, analyserar befintlig styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer. I uppdraget har ingått att utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning bör utvecklas och organiseras på ett effektivt och säkert sätt. Utredningen föreslår att det införs en ny lag om den offentliga förvaltningens förmåga att utbyta information s.k. interoperabilitet. Lagen ska ställa krav på att nationella interoperabilitetslösningar ska användas vid datadelning inom den offentliga förvaltningen. Digg, Myndigheten för digital förvaltning, föreslås få föreskriftsrätt.

Data från Kolada i Sveriges dataportal

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. RKA publicerar sedan oktober data från Kolada i den Sveriges dataportal. ”Vi ser mycket positivt på att all data från Kolada nu finns publicerat via den nationella dataportalen. Det innebär att Koladas innehåll med tillförlitliga data om kommuner och regioner blir tillgängliga i ytterligare en kanal, samt att användare kan gå till en källa i stället för att söka upp respektive organisation var för sig. Att RKA och Kolada dessutom med råge seglar högst upp på storlekslistan som datadelare i dataportalen visar vilken betydelse kommuner och regioner utgör som dataförsörjare i det offentliga Sverige. Publicering via Dataportalen innebär också stor betydelse för Sverige i internationell ranking inom digitalisering och öppna data. SKR ser digitaliseringen som en viktig och nödvändig möjliggörare för att lösa samhällsutmaningar, såsom resursbrist och robusthet i välfärden. Här blir Koladas publicering i Dataportalen ett stort och viktigt steg.” Alexandra Kopf Axelman, SKR. [Läs mer].(https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2023-10-25-over-6-000-nyckeltal-fran-kommuner-och-regioner-pa-sveriges-dataportal)

Rapport från Australien om digitalisering

I rapporten To explore global best practices in digital government service delivery. - Churchill Trust, författad av Georgos Papanastasiou, undersöks globala metoder inom digital leverans av statliga tjänster. Projektet fokuserar på regeringar och offentliga tjänsteorgan som är internationellt erkända för sin digitala service. Målet är att svara på frågan om vad som möjliggjort utvecklingen och bibehållandet av världsledande digitala statliga tjänster. Churchill Fellowship 2022 har gett författaren möjlighet att fördjupa sig i ämnet och dra lärdom av globala bästa praxis inom området. Georgos gjorde under hösten ett besök i Sverige och träffade bl.a. Jobtech på Arbetsförmedlingen, Digg, Sundsvalls kommun, Bron innovation, Govtech Bolagsverket CSN och Rise.

eSAM hackathon 2024

Den 13-15 mars 2024 anordnas eSams årliga hackaton och nu har anmälan öppnat. I år är det Bolagsverket som leder evenemanget som sker helt digitalt. Anmäl dig och ditt lag senast 31 januari. https://www.esamverka.se/aktuellt/nyheter/nyheter/2023-12-12-esam-hackaton-2024.html

Öppen kanban-tavla har utvärderats

WeKans utvärdering gentemot Standard for Public Code finns nu publicerad. WeKan, ett öppet verktyg för kanban, används aktivt av Alingsås kommun, som inte bara drar nytta av verktyget utan också aktivt deltar genom sina egna bidrag. Standard for Public Code är en ramverks- och riktlinjedokumentation som syftar till att stödja utvecklingen av öppna programvaror inom offentlig sektor. Det är utformat för att hjälpa organisationer, myndigheter och samhällen att utveckla och dela mjukvara på ett sätt som uppfyller höga standarder för öppenhet, samarbete och kvalitet. Läs mer om utvärderingen. WeKan finns på github.

Podcast om jitsi-plugin

Senaste avsnittet av Foundation for Public Codes podcast diskuteras utvecklingen av Havs- och vattenmyndighetens Jitsi-Outlook-plugin. Åsa Jagre och Konstantin Ay betonar "up-stream first"-utveckling, där fokus ligger på att aktivt bidra till Jitsi-projektet från början. "Upstream first" är en öppen källkodsstrategi där utvecklare prioriterar att integrera sina förändringar direkt i huvudkällan istället för att hålla dem internt eller i en separat gren. Denna strategi främjar samarbete, öppenhet och gemensam utveckling inom öppen källkodsprojekt. Lyssna

Problem med att komma åt nosad.se?

Under senhösten har några användare upplevt problem att få åtkomst till NOSAD.se och därmed undrat om webbsidan ligger nere. Det gör den inte men det finns hos vissa myndigheter problem med cache i webbläsare. Om du upplever problem med att komma åt NOSAD.se, håll då ned Shift-tangenten och tryck på refresh-symbolen i webbläsaren.

På gång i dataportalens forum

Nya och aktiva diskussioner sedan förra nyhetsbrevet:

Kommande event

Jitsi Plugin och moderatorpanel När: 16 januari 2024 kl 12-13. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) delar sin öppna källkod och erfarenheter från utvecklingen av en Outlook plug-in och moderatorpanel för Jitsi. Ta del av dessa den 16 jan 2024 under årets första NOSAD-workshop. I slutet av workshoppen önskar vi att ni följer med in i HaVs Jitsimiljö och hjälper oss testa moderatorpanelen. Till anmälan Ta gärna del av Podcast om jitsi-plugin som nämns ovan.

SamNet 2 2024

När: 18 Januari 2024 SamNet 2 är en heldagskonferens hos Internetstiftelsen. Konferensen har en tonvikt på medborgarens perspektiv på digitaliseringen av samhället. Konferensens teman inkluderar digitala ID-lösningar, internetintegritet, öppen källkod inom offentlig förvaltning och digital infrastruktur. Arrangörer är de ideella föreningarna :DFRI, ISOC-SE, SNUS och Dataskydd.net. Läs mer

Webinar om en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

När: 31 januari 2024, kl 9-11. I ett webinar delar myndigheterna som medverkat i regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande med sig av resultat och insikter från de senaste två årens arbete. Syftet med uppdraget har varit att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses. Till anmälan.

Kom igång med öppna geodata

När: 7 mars 2024, kl 10-12. Med utgångspunkt i Varberg kommuns projekt att publicera öppna geodata går Björn Hagström igenom drivkrafterna bakom projektet, hur Varberg arbetat med publicering, vilka lärdomar som dragits och vilka fallgropar som finns. Workshopen kommer också att granska hur andra kommuner har publicerat öppna geodata och vilka lärdomar som kan dras därifrån. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).