Katalog över öppen programvara inom offentlig sektor

Uppdaterad 2022-10-13, ändringslogg.

Legobitar representerar att det finns många programvaror som används
Vem använder vad och varför? Bild av Xavi Cabrera från Unsplash.

Sammanfattning | Se vad andra offentliga organisationer använder eller delar för öppen programvara, berätta gärna vilken din organisation använder eller delar!


Innehållsförteckning

  1. Katalogen - Programvara som används
  2. Katalogen - Programvara som delas
  3. Bidra till katalogen

Användning

Arkiv- och katalogverktyg

Access to Memory (AtoM)
Används av: SGU, Kungliga biblioteket

Archivematica
Används av: SGU
Se även: AOAIS - Ett nätverk för Archivematica och AtoM i Sverige

CollectiveAccess
Används av: Extern lista
Beskrivning: En webbaserad databas och ett katalogiseringverktyg för museer, arkiv och digitala samlingar.
Se även: Collective Access Sverige

ESSArch
Används av: Svensk Riksarkivet, Norska Arkivverket, Sydarkivera, Svenska kyrkan

NetarchiveSuite
Beskrivning: Verktyg för insamling och arkivering av hemsidor.
Används av: Kungliga Biblioteket

Roda
Används av: Tullverket, LFV, Sjöfartsverket

Automatiseringsplattform

Ansible
Används av: LFV

Bibliotekssystem

Koha
Används av: Extern lista
Se även: Svenska Koha-nätverket

Content Management Systems (CMS)

Django
Används av: Kungliga Biblioteket

Drupal
Används av: Alingsås kommun, Verksamt.se, Göteborgs Universitet mfl.

Strapi
Används av: DIGG, Stockholms bibliotek

WordPress
Används av: Helsingborg Stad, Eslöv kommun mfl.
Tillgängliga implementationer: Helsingborg Stads Wordpressinstans

Containers och Container Orchestration

Docker
Används av: LFV

Kubernetes
Används av: Stockholms stadsbibliotek, LFV

Continuous Integration/Delivery

ArgoCD
Används av: LFV

Jenkins
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Puppet
Används av: Skolverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, SMHI

Customer Relationship Management (CRM) system

Odoo
Används av: Arbetsförmedlingen

Data Analytics and Exploration

MetaBase

Grafana
Används av: SMHI, LFV

Prometheus
Används av: Stockholms stadsbibliotek, LFV

Databaser

PostgreSQL relationsdatabas
Används av: SMHI, Västra götalandsregionen (VGR), Migrationsverket, Jordbruksverket, Domstolsverket, Karolinska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Sundsvalls kommun, LFV

Datahantering

Apache Camel
Används av: LFV

Diagram och Whiteboard

Diagrams.net
Används av: LFV

Diskussionsforum

Discourse
Används av: Arbetsförmedlingen

NodeBB
Används av: DIGG

E-tjänster

Open ePlatform
Beskrivning: Plattform som möjliggör för organisationer att konstruera och publicera e-tjänster till sina besökare, samt låta besökarna följa ärenden mot verksamheten via Mina sidor. Bygger i sin tur på OpenHierarchy.
Används av: Extern lista

BasicUse
Beskrivning: E-tjänsteplattform utvecklad av Umeå kommun som bl.a. används av medborgare för att från sin telefon eller dator initiera ärenden hos Umeå kommun. Används av: Umeå kommun

Event streaming

Kafka
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Fasta chatrum

Element
Används av: Försäkringskassan + ett flertal offentliga organisationer inom EU källa

Mattermost
Används av: Arbetsförmedlingen, SMHI, Stockholms stadsbibliotek, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet, Trafikverket, LFV

RocketChat
Används av: Kungliga Biblioteket, Boverket, Elsäkerhetsverket

Filhantering och lagring

NextCloud
Används av: SMHI, Sjöfartsverket, Försäkringskassan, Trafikverket, SVT, DIGG, Boverket, Kemikalieinspektionen

Geodata. System för lagring, hantering, analys och visualisering

EntryScape Catalog
Beskrivning: En katalogapplikation i öppen källkod för att katalogisera, beskriva, publicera, dela och sprida geodata till dataportaler.
Används av: Havs- och Vattenmyndigheten, Huddinge kommun, Gävle kommun, Helsingborg kommun m.fl.

QGIS
Beskrivning: Generellt geodata(GIS)-verktyg som kan analysera, bearbeta och visualisera geodata från alla förekommande källor.
Används av: SMHI, länsstyrelser, regioner, kommuner och statliga verk.

OpenStreetMap
Beskrivning: OpenStreetMap (OSM) är ett öppet samarbetsprojekt för att skapa en fritt redigerbar världskarta.
Används av: SMHI och många många fler.

PostgreSQL - PostGIS
Beskrivning: PostGIS är ett databastillägg för att lagra och arbeta med geodata i PostgreSQL.
Används av: SMHI, länsstyrelser, regioner, kommuner och statliga verk.

Geoserver
Beskrivning: En server med öppen källkod för att dela ut geodata, både som kartbilder och vektordata.
Används av: LFV samt ett flertal kommuner som hanterar geodata i öppna system som t.ex. QGIS.

Geonetwork
Beskrivning: En öppen katalogapplikation för att katalogisera geodata.
Används av: Plattform för Länsstyrelsernas geodatakaloger och Geodataportalen.

Mapstore
Beskrivning: MapStore är ett modulärt Open Source WebGIS-ramverk för att skapa, hantera och dela kartor och mashups. Ramverket kan blanda karttjänster från Google Maps, OpenStreetMap, Bing eller andra servrar som är kompatibla med OGC-standarder som WFS, CSW, WMC, WMS, WMTS och TMS.
Används av: Västra götalandsregionen som plattform för externa webbkartor.

HAJK
Beskrivning: En öppen webbgis-lösning, byggd på OpenLayers.
Används av: Ett antal kommuner i Västsverige, t ex Halmstad

OrigoMap
Beskrivning: En öppen kartplattform för att utveckla och publicera kartor och geodata, byggd på OpenLayers.
Används av: Sundsvalls kommun samt ett antal kommuner i Mälardalen, t ex Enköping

Identity and Access Management (IAM)

EJBCA
Beskrivning: Programvara för utgivning och hantering av digitala certifikat
Används av: RPS, Arbetsförmedlingen

Information Management Systems

Alfresco
Används av: Västra Götalandsregionen, Havs- och Vattenmyndigheten, Svenska Kraftnät, Alingsås kommun, Maxlab/Lunds Universitet, Jönköpings kommun, SMHI

EntryScape
Beskrivning: En applikation för informationshantering i öppen källkod med modulen Workbench för hantering av dokument, informationssamlingar, allmänna handlingar, offentliga handlingar och modulen Terms för taxonomier, terminologier (begrepp och termer).
Används av: Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna

MediaWiki
Används av: SMHI

Integrationsplattformar för API:er

Gravitee
Används av: Pensionsmyndigheten

MuleSoft Anypoint Platform
Används av: Västra götalandsregionen (VGR), Region Jönköping, Region Uppsala, Region Stockholm, Karlstads Universitet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Region Östergötland

Red Hat Fuse
Används av: Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Tullverket

WSO2 API Manager
Används av: Västtrafik, Lantmäteriet, Havs- och Vattenmyndigheten, CSN, Bolagsverket, Försäkringskassan, Sundsvalls kommun, Länsstyrelserna, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Kronofogden

Internet of Things

Diwise
Beskrivning: En IoT-plattform som kanaliserar och håller samman dataflöden från sensorer med stöd av öppna standarder. En IoT-plattform är en viktig komponent i en smart stad som håller över tid och som kan möjliggöra visionen är en robust och långsiktig IoT-infrastruktur. Används av: Sundsvalls kommun

Kontorsverktyg

LibreOffice
Beskrivning: Verktygssvit med skriv-, kalkyl- och presentationsfunktionalitet. Används av: SMHI

Collabora online
Beskrivning: Eget internt moln med skriv-, kalkyl- och presentationsfunktionalitet.
Används av: Boverket, Kemikalieinspektionen

Kryptering

HashiCorp Vault Används av: LFV

Lösenordshantering

KeePassXC
Används av: Adda, LFV

Lärplattformar

Moodle
Används av: Simrishamn kommun, Komvux Södertälje kommun och flera universitet

Medborgartjänster

Anmäl hinder
Beskrivning: Applikation för att rapportera tillgänglighetshinder.
Används av: Göteborgs Stad

Decidim
Beskrivning: Decidim är en medborgarplattform som organisationer kan använda för att stödja alla sina dialogprocesser. Medborgarförslag, folkomröstningar, medborgarbudgetar, planeringsprocesser mm.
Används av: Stockholm Stad, Göteborg Stad, Botkyrka kommun, Helsingborg Stad mfl.
Se även: Demokratiska Städer | Digidem Lab

FixMyStreet
Beskrivning: System för att rapportera, visa, eller diskutera lokala problem.
Svensk variant
Norsk variant

Smartakartan
Beskrivning: Upptäck initiativ som gör det lätt att hyra, dela, byta, låna, ge och få!
Används av: Göteborgsstad

Operativsystem

Linux Linux, CentOS, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux
Används av: Arbetsförmedlingen, SMHI, LFV, Försäkringskassan

Pakethanterare

Helm
Används av: Stockholms stadsbibliotek, LFV

Process och flödesmotor

Camunda
Beskrivning: Camunda är en process- och flödesmotor och vad som kan kallas en automatiseringsplattform som bygger på öppen källkod och använder sig av öppna standarder så som BPMN. Sundsvalls kommun använder Camunda för att automatisera processer, där processmotorn sköter och koordinerar en verksamhetsprocess samt utför moment i den.
Används av: Sundsvalls kommun

Projektledning/hantering

Redmine
Används av: Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad

Search Platforms

Solr
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Socialtjänst

Sambuh
Beskrivning: App för hantering av individuella behandlingsplaner för unga vuxna inom HVB-verksamhet.
Används av: Göteborgs Stad

Spring

Spring Boot
Används av: LFV

Static Code Analysis

SonarQube
Används av: LFV

Versionshantering av kod och/eller ärendehantering

Gitlab
Används av: SMHI, Arbetsförmedlingen, LFV

Videokonferens

BigBlueButton
Används av: Lantmäteriet, Högskolan i Skövde

Jitsi
Används av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LFV, Boverket

Videohantering

Open Broadcaster Software (OBS) Studio
Beskrivning: Verktyg för streaming och inspelning av video.

KDEnlive
Beskrivning: Vertkyg för redigering av video.

Website analytics

Matomo
Används av: Arbetsförmedlingen, Kungliga Biblioteket, Skatteverket, TRR, Lärarförbundet, Försäkringskassan, DIGG, Sundsvalls kommun, Läkemedelsverket

Webbcache

Varnish Cache
Används av: Arbetsförmedlingen, SMHI

Öppna Data plattformar och portaler

Entryscape
Används av: DIGG, SCB, Skatteverket, Västra Götalandsregionen, Naturvårdsverket, Uppsala, Region Blekinge

Utvecklingsverktyg

GNU Emacs Används av: Arbetsförmedlingen

Delning

Dataportalen-Webb

Beskrivning: Källkoden för dataportal.se

Organisation: DIGG

LICENSE: BSD-2-Clause license

Länkar: Dataportalen github

DCAT-AP-SE-Processor

Beskrivning: automatiserad process för framställning av metadata. I syfte att hjälpa producenter av metadata, som ska publiceras på dataportalen. Verktyget skapar en metadataspecifikation på RDF format utifrån en API-definition alternativt separat metadatafil.

Organisation: DIGG

LICENSE: GPL-3.0 license

Länkar: DCAT-AP-SE-Processor Github

PxWeb

Beskrivning: PxWeb är ett program för onlinepublicering av statistik – både data från SCB och dina egna data.

Organisation: SCB

LICENSE: Apache License 2.0

Länkar: PxWeb Github| PxWeb på SCB

Plattform för arbetsmarknaden

Beskrivning: Arbetsförmedlingen delar all källkod som är relaterad till produktionen av öppna data. Ett exempelvis hur gör man effektiva sökningar bland många annonser (API för Platsbanken). Idag delas ca 400 källkodsrepon som utgör början till en plattform för arbetsmarknaden. Primärt används tillåtande licenser i syftet att underlätta samverkan.

Organisation: Arbetsförmedlingen | Om JobTech/Arbetsförmedlingen

LICENSE: Apache License 2.0 (test)

Länkar: Gitlab

Bidra till listan

  1. Editeringssida - Behöriga kan ändra denna sida direkt
  2. Läs vår policy (villkor) för att bidra till sidan.